คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงอะไร ?
น้ำเพื่อการเกษตร ( 33 )
41.77%
น้ำเพื่อการบริโภค ( 25 )
31.65%
ไฟฟ้า ( 5 )
6.33%
ถนน ( 16 )
20.25%