คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงอะไร ?
น้ำเพื่อการเกษตร ( 32 )
41.56%
น้ำเพื่อการบริโภค ( 24 )
31.17%
ไฟฟ้า ( 5 )
6.49%
ถนน ( 16 )
20.78%