ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำเนินเลียงสาธารณะประโยชน์ ม.2 บ.มาบเชือกเขา ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน (ตามแบบ อบต.เนินกว้าว กำหนด) ดังนี้
โครงการขุดขยายสระน้ำเนินเลียงสาธารณะประโยชน์ ม.2 บ.มาบเชือกเขา ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลาง คือ 1,261,500.-บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2553
ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้
ซึ่งรายละเอียด ข้อกำหนดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เป็นผู้กำหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า - ของราคากลาง
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น.- 11.00 น. ณ บริเวณที่ตั้งโครงการฯ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ที่จะไปดูสถานที่จะต้องมีอำนาจผูกพันในนามห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากท่านไม่สามารถไปดูสถานที่ในวันและเวลาที่กำหนด ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ถือว่าได้รับทราบสถานที่ดำเนินการปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว และจะนำมาอ้างเพื่อการใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 1 ที่ทำการอำเภอ-โกรกพระ) จังหวัดนครสวรรค์
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,300.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนิน-กว้าว ระหว่างวันที่ 15 – 26 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5629-7090 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nernkawe.com
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ)...............................................
(นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2553 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ตรีพร เทววุฒิศิริกุล

ผู้เข้าชม 801 ท่าน

 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทร : 056-297-090  
จำนวนผู้เข้าชม 0686252 เริ่มนับ 4 เม.ย. 2551 จัดทำโดย :